USA Water Ski & Wake Sports Athlete Advisory Council

Name Position
 Andrew Adkison USA-WB
 Brian Detrick AWSA
 Taylor Garcia  AWSA
 Ellie Horton AWSA
 Freddy Krueger AWSA
 Alex Lauretano Co-Chair
 Robbie Parks USA-AWSWS
David Rezin NSSA
 Nate Smith  AWSA
 Keith St. Onge ABC
 Kenny Stuart AKA
 Karen Truelove AWSA
 Corey Vaugh AWSA
 Brooks Wilson Co-Chair
 K.c. Wilson AWSA