USA Water Ski & Wake Sports Athlete Advisory Council

Name Position
Andrew Adkison USA-WB
Brian Detrick AWSA
Taylor Garcia AWSA
Ellie Horton AWSA
Freddy Krueger AWSA
Alex Lauretano Co-Chair
Robbie Parks USA-AWSWS
Keith St. Onge ABC
Kenny Stuart AKA
Karen Truelove AWSA
Corey Vaughn AWSA
Brooks Wilson Co-Chair
K.C. Wilson AWSA