USA Field Hockey

Nike Field Hockey Camp

Fredericksburg Field House
June 28 - July 1
July 12-15
Fredericksburg, Va.
Day
Beginner, Elite, GK, Team

University of Mary Washington
TBD
Fredericksburg, Va.
Resident, Day
Beginner, Elite, GK, Team

Virginia Beach Sportsplex
June 26-29
Virginia Beach, Va.
Day
Beginner, Elite, GK, Team