September Newgy Giant Round Robin

Akron, Ohio

Sept. 13 - 14, 2013