10 Nov

Canton Giant Round Robin

Canton, Ohio

1 Star Tournament

Gary Podis 330-412-7398

Canton Table Tennis Club