WJI Coaching Clinic

Fond du Lac, Wisconsin

March 29, 2014 7 a.m. (ET)


For more information about the WJI Coaching Clinic please contact: 

Jerry Cypert
920-296-6451
wjijudo@aol.com