Sarah Hendrickson | Ski Jumping

Jan. 22, 2014, 10:28 a.m. (ET)